دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سعید   رشیدی

پست الکترونیکی : reshidi.saeid @srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی پزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : صنعتی امیرکبیر

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 20

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-08-01

سعید رشیدی

سعید رشیدی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^