دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

47- Nahaleh Hassanzadeh, Saeid Rashidi, Tehran, Iran, 27 April, 2016, Biometric Based on Parametric Features of Electrocardiogram Signal, First International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering (ICNRAECE), biometric; ECG; feature ion; authentication; classification ادامه...

46- Sarineh Keshishzadeh, Ali Fallah, Saeid Rashidi, Shiraz University, May 10-12, 2016, Improved EEG based human authentication system on large dataset, 24th Iranian Conference on Electrical Engineering, biometrics; Electroencephalogram (EEG); autoregressive model; feature normalization; reference sweeps; classification ادامه...

45- سارینه کشیش‌زاده، علی فلاح، سعید رشیدی, 18-20 اسفند 1394 - تهران, استخراج ویژگی های غیر خطی از سیگنال الکتروانسفالوگرام به منظور تصدیق هویت, بيست‌و يکمين کنفـرانس ملی سـالانه انجمن‌ کامپیوترایران, تایید هویت، الکتروانسفالوگرام، بعد هیگوچی، بعد پطروسیان، ویژگیهای غیر خطی، طبقه بندی ادامه...

Maryam Mehdizadeh Dastjerdi, Ali Fallah, Saeid Rashidi, 23-25 December 2015, Improvement of In-vivo Detection of Brain Abnormalities Using Nonlinear Constitutive Model, 4th Neuro Science Congress, Iran University of Medical Sciences, Brain, Magnetic Resonance Elastography, Nonlinear modeling ادامه...

M. Mehdizadeh Dastjerdi, A. Fallah, S. Rashidi, 1394-Tehran, Detection of Lesions in Soft Tissues Based on Nonlinear Constitutive Model, 22th Iranian Conference on Biomedical Engineering, mechanical properties; linear modeling; nonlinear modeling; hyperelasticity theory ادامه...

مریم مهدیزاده دستجردی، علی فلاح، سعید رشیدی, آبان 1393 ، تهران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران, مدلسازی روش الاستوگرافی استاتیک با استفاده از روش المان محدود, یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران, الاستوگرافی استاتیک، الاستوگرام، المان محدود، مد لسازی ادامه...

مریم مهدیزاده دستجردی، علی فلاح، سعید رشیدی, آبان 1393 ، تهران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران, مدلسازی رفتار بافت نرم در پاسخ به تراکم و ارتعاش, یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران, بافت نرم، رفتار غیرخطی، مدلسازی، هایپرالاستیک ادامه...

مریم مهدیزاده دستجردی، علی فلاح، سعید رشیدی, آبان 1393 ، تهران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران, مدلسازی روش تصویربرداری بالینی ویبر والاستوگرافی, یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران, ارتعاش، مدل جرم-فنر-میراگر، مدلسازی، ویبروالاستوگرافی، ویسکوالاستیک ادامه...

M. Mehdizadeh Dastjerdi, A. Fallah, S. Rashidi, February 2014 , Shiraz, Precise Noninvasive Quantification Of Mechanical Properties Of Soft Tissue Through Vibration, The First National Conference on Mechanical Engineering of Iran, Vibroelastography, Vibration, Mechanical properties, Soft tissue ادامه...

Sarineh Keshishzadeh, Saeid Rashidi, May 2014 , Tehran , Shahid Beheshti University, A System of Biometric Authentication Based on ECG Signal Segmentation, 22th Iranian Conference on Electrical Engineering, biometrics; beat extraction; beat segmentation; feature extraction; classifier ادامه...

احسان وثوق‌نیا، علی فلاح، سعید رشیدی, آذر 1393، تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ارائه روشی نوین برای تشخیص مرزهای عنبیه در تصویر چشم در سامانه‌های تشخیص هویت, بیستمین و یکمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران, تبدیل(Hough) هاف، تشخیص هویت،زیست‌سنجعنبیه، قطعه بندی، لبه‌یاب(Canny)کَنی ادامه...

سارینه کشیش‌زاده، سعید رشیدی, اسفند 1392، تهران، دانشگاه شهید بهشتی, سیستم تصدیق هویت بر اساس تقطیع سیگنال الکتروکاردیوگرام, نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, تصدیق هویت، استخراج ضربان، تقطیع، طبقه‌بندی‌کننده ادامه...

مونا فرخزادی، علی مالکی، علی فلاح، سعید رشیدی, آذر 1392 ، تهران ، دانشگاه تهران, بازشناسی حرکتهای دسترسانی در زیرفضایی کروی از فضای سه بعدی عملکردی دست بر مبنای اطلاعات کینماتیکی بازو و آرنج, بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران, حرکتهاي دسترسانی، اطلاعات کینماتیک، استخراج ویژگی، طبقه بندي ادامه...

مونا فرخزادی، علی مالکی، علی فلاح، سعید رشیدی, آذر 1392 ، تهران ، دانشگاه تهران, تخمین برخط زاویه آرنج با استفاده از شتاب بازو با رویکرد افراز به اجزای حرکتی, بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران, اجزاي حرکتی، تخمین زاویه، ساختار سلسله مراتبی، فعالیتهاي ضروري روزمره ادامه...

Saeid Rashidi, Ali Fallah, Farzad Towhidkhah, September 2012 , Tabriz , Tabriz University, Authentication Based on Signature Verification Using Position, Velocity, Acceleration and Jerk Signals, 9th International ISC Conference on Information Security and Cryptology, Dynamic Time Warping; Classifier; On-line Signature Verification ادامه...

Saeid Rashidi, Ali Fallah, Farzad Towhidkhah, May 2012 , Tehran , Tehran University, KNN and FKNN Based Modified DTW on Dynamic Signature Verification, 20th Iranian Conference on Electrical Engineering, Dynamic Time Warping, KNN Classifier, On-line Signature Verification ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, اسفند 1390 ، تهران ، دانشگاه صنعتی شریف, طبقه بندی امضا بر پایه ویژگیهای کلی و محلی با استفاده از الگوریتم MLD, هفدهمین کنفرانس مهندسی کامپیوتر ایران, پیچش زمانی پویا، تصدیق امضای پویا، طبقه‌بندی کننده، کمترین فاصله گستره ادامه...

سعید رشیدی, اسفند 1390 ، اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, تمایز امضاهای حقیقی و جعلی بر پایه مقایسه ویژگیهای ساختاری با استفاده از الگوریتم پیچش زمانی پارامتری, سومین کنفرانس ملی مهندسی برق, پیچش زمانی پارامتری، تصدیق امضا، تقطیع، طبقه‌بندی کننده ادامه...

Saeid Rashidi, Ali Fallah, Farzad Towhidkhah, December 2011 , Tehran , Tarbiat Modarres University, Dynamic Signature Verification Based on DCT of Local Features, 18th Iranian Conference on Biomedical Engineering, ادامه...

سعید رشیدی, آذر 1390 ، تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر, برآورد فاصله سیگنالهای حاصل از امضای پویا به کمک اصلاح تغییرات غیرخطی محور زمان, پنجمین کنفرانس داده‌کاوی ایران, پیچش زمانی پارامتری، تصدیق امضاء، تقطیع، طبقه‌بندی کننده ادامه...

سعید رشیدی, آذر 1390 ، تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ویژگیهای محلی و کلی در تصدیق امضای پویا با استفاده از طبقه‌بندی کننده فازی نزدیکترین همسایگی, پنجمین کنفرانس داده‌کاوی ایران, پیچش زمانی پویا، تصدیق امضاء، تطابق کمترین واریانس، نقاط بحرانی ادامه...

سعید رشیدی, آذر 1390 ، مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, تحلیل مهارت حرکتی امضا از دیدگاه فرضیه آشوب, اولین کنفرانس آشوب، فرکتال و سیستم‌های پیچیده, آشوب، امضا، تحلیل غیرخطی، کنترل حرکت ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, اردیبهشت1390، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تایید هویت مبتنی بر تقطیع ویژگیهای محلی در الگوهای امضا, نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, بخش بندی، پیچش زمانی پویا، تصدیق امضا، ماشین بردار پشتیبان ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, خرداد 1389، تهران, تایید هویت فرد با استفاده از ویژگیهای سیگنالی الگوی امضای پویا, اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد به زیست شهروندان, پیچش زمانی پویا، تصدیق امضای پویا، تطابق کمترین واریانس، نقاط بحرانی ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, اردیبهشت1389، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان, احراز هویت فرد بر پایه تصدیق امضای پویا, هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, پیچش زمانی پویا، تصدیق امضای پویا، تقطیع، زیر دنباله های بهینه، نقاط غالب ادامه...

سعید رشیدی, اسفند 1388، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, تطابق سیگنالهای زمانی دو بعدی بر پایه الگوریتم پیچش زمانی پویای تعمیم یافته و کاربرد آن در تصدیق امضاء, دومین کنفرانس ملی مهندسی برق, برنامه‌ریزی پویا، پیچش زمانی پویا، تصدیق امضاء ادامه...

سعید رشیدی, اسفند 1388، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, شناسایی الگوهای امضاء و تایید هویت با استفاده از ویژگیهای حاصل از DCT, دومین کنفرانس ملی مهندسی برق, پنجره پارزن، تبدیل کسینوسی گسسته، تصدیق امضاء، ماشین بردار پشتیبان ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, اسفند 1388، تهران، مرکز توسعه فناوری نیرو (متن), تایید هویت مبتنی بر مقایسه نواحی متمایز ویژگیهای سیگنالی الگوهای امضاء با استفاده از الگوریتم زیر دنباله‌های بهینه OSB, پانزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران, پیچش زمانی پویا، تصدیق امضای پویا، تطابق کمترین واریانس، نقاط بحرانی ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, آذر 1388، تهران، دانشگاه علم و صنعت, برآورد فاصله ویژگیهای سیگنالی الگوهای امضای حقیقی و جعلی با استفاده از مشتقات مرتبه بالاتر در الگوریتم DTW, سومین کنفرانس داده‌کاوی ایران, پیچش زمانی پویا، تصدیق امضاء، ماشن بردارهای پشتیبان ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, آذر 1388، تهران، دانشگاه علم و صنعت, طبقه‌بندی الگوهای امضای حقیقی و جعلی مبتنی بر نواحی با قابلیت تمایز بالا, سومین کنفرانس داده‌کاوی ایران, انحناء، پنجره پارزن، پيچش زماني پويا، تصديق امضاء، نقاط غالب ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, دی 1388، تهران، دانشگاه تهران, سیستم تصدیق امضای پویای دو مرحله‌ای مبتنی بر ویژگیهای پارامتری و سیگنالی, شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران, پیچش زمانی پویا، تصدیق امضای پویا، ماشین بردار پشتیبان ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, مهر 1388، اصفهان، دانشگاه اصفهان, احراز اصالت فرد با استفاده از مدلسازی منحنی سرعت الگوی امضاء, ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران, تبدیل کسینوسی گسسته، تصدیق امضاء، ضربه نوشتاری، مدل قطب- صفر ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, اردیبهشت 1388، تهران، دانشگاه علم و صنعت, تصدیق امضاء بر پایه ضربه‌های نوشتاری سیستم کنترل حرکتی, هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, پیچش زمانی پویا؛ تصدیق امضای پویا؛ تقطیع الگو؛ مدل دلتا لگ- نرمال ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, اسفند 1387، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر, اصلاح الگوریتم DTW در راستای افزایش دقت و استحکام سنجش سریهای زمانی و کاربرد آن در تصدیق امضای پویا, چهاردهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران, پیچش زمانی پویا، تصدیق امضاء، سری زمانی ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, اسفند 1387، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تطبیق و مقایسه بخشهای تقطیع شده در طرح امضاء با استفاده از الگوریتم تطابق کمترین واریانس MVM, چهاردهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران, پیچش زمانی پویا، تصدیق امضای پویا، تطابق کمترین واریانس، نقاط بحرانی ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, آبان 1387، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تقطیع الگوهای دو بعدی بر مبنای نقاط غالب هندسی و کاربرد آنها در تصدیق امضای پویا, دومین کنفرانس داده‌کاوی ایران, انحناء، تصدیق امضاء، شبکه عصبی پرسپترون، فیلترهای مقیاس- فضا، نقاط غالب ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, اسفند 1386، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, تقطیع الگو با استفاده از آشکارسازی نقاط غالب هندسی در تصدیق امضای پویا, اولین کنفرانس ملی مهندسی برق, تصدیق امضاء، فیلترهای مقیاس- فضا، مدلهای ترکیبی گوسی، نقاط غالب ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, اسفند 1386، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, کاهش ابعاد بردار ویژگیها با استفاده از ویژگیهای چند بعدی در تصدیق امضای پویا, اولین کنفرانس ملی مهندسی برق, انتخاب ویژگی، پیچش زمانی پویا، تقطیع الگو، تصدیق امضاء، قانون دلتا لگ- نرمال ادامه...

سعید رشیدی، سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, اسفند 1386، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, قانون فیتز، برآیند حاصل از ویژگی آشوب در جزء فعال نیروی عضله, اولین کنفرانس ملی مهندسی برق, آشوب، رابطه طول- نیرو، مدل عضله، نگاشت پوانکاره ادامه...

سعید رشیدی, بهمن 1386، تهران، دانشگاه شاهد, تصدیق امضای پویا مبتنی بر مدل قطب-صفر طرح سرعت, چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران, تبدیل کسینوسی گسسته، تصدیق امضاء، ضربه نوشتاری، مدل قطب- صفر ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, بهمن 1386، تهران، دانشگاه شاهد, تاثیر یادگیری بر شاخصهای حرکتی در الگوهای ترسیمی, چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران, دست‌نوشته، کنترل حرکت، مدل لگ- نرمال، یادگیری حرکتی ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, اسفند 1385، تهران، دانشگاه صنعتی شریف, ویژگیهای سیگنالی چند بعدی در تصدیق امضای پویا, سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران, انتخاب ویژگی ، پیچش زمانی پویا ، تقطیع الگو ، تصدیق امضاء ، قانون دلتا لگ- نرمال ادامه...

سعید رشیدی، سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, اسفند 1385، تهران، دانشگاه صنعتی شریف, رفتار آشوبگونه جزء فعال نیروی عضله مخطط و اصل مصالحه سرعت- دقت, سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، دانشگاه صنعتی شریف, آشوب ، رابطه طول- نیرو ، مدل عضله ، نگاشت پوانکاره ادامه...

2- Samani ; M. R. Hashemi Golpayegani ; S. Rashidi, 2004 ; Czech Republic, Assessing Some Wavelet and Chaotic Features in Online Signature Verification, 17 Conference on Analysis of biomedical signals and images, Chaos; Signature Verification ; Wavelet ادامه...

1- سعید رشیدی، سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, آبان 1384، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند, رابطه میان خواص هندسی و ویژگیهای حرکتی الگوهای ترسیمی مهارتی, دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران, اصل شیب یکسان ؛ دست نوشته ؛ قانون توان دو- سوم ؛ کنترل حرکت ادامه...

62- Sarineh Keshishzadeh, Ali Fallah, Saeid Rashidi, Amsterdam, Netherlands, May 16-18, 2018, Electroencephalogram based Biometrics: A Fractional Fourier Transform Approach, 2nd International Conference on Biometric Engineering and Applications, Verification, Fractional Fourier Transform, biometrics, channel ion, classification ادامه...

61- احمد رجوعی، علی فلاح، سعید رشیدی، الهه رفیعی خوشنود, تهران، 19-21 اردیبهشت 1397, تعیین شدت نارسائی دریچه‌ی سه‌لتی با استفاده از سیگنال فونوکاردیوگرام با بکارگیری ویژگیهای کپستروم و استفاده از ماشین بردار پشتیبان, سومین کنفرانس بین‌المللی علوم تصمیم گیری هوشمند, فونوکاردیوگرام، نارسائی دریچه سه لتی، الگوریتم ژنتیک، طبقه بندی ادامه...

60- Farzaneh Firuzbakht, Ali Fallah, Saeid Rashidi, Elaheh Rafiei Khoshnood, Sadjad University of Technology, Mashhad, Iran, 8-10 May, 2018, Abnormal Heart Sound Diagnosis based on Phonocardiogram Signal Processing, 26th Iranian Conference on Electrical Engineering, phonocardiogram; adaptive line enhancer (ALE); Cepstrum; feature ion; classification ادامه...

59- Amirmohammad Kazemtarghi, Farzam Kharaji Nezhadian, Saeid Rashidi, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 30 Nov-1 Dec 2017, Personal authentication using inner knuckle print based on RGB images, 24th Iranian Conference on Biomedical Engineering, verification; inner knuckle print; 2D Gabor filters; support vector machine ادامه...

58- Farzam Kharaji Nezhadian, Saeid Rashidi, Shiraz University, Iran, October 25-27, 2017, Melanoma skin cancer detection using color and new texture features, The 19th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP) and The 21st CSI International Symposium on Computer Science and Software Engineering, Melanoma; cancer detection; Melanoma; active counter model; turn count; ادامه...

57- Farzam Kharaji Nezhadian, Saeid Rashidi, Shiraz University, Iran, October 25-27, 2017, Breast cancer detection without removal pectoral muscle by extraction turn counts feature, The 19th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP) and The 21st CSI International Symposium on Computer Science and Software Engineering, Breast cancer; Mammogram; Turn count; Classification ادامه...

56- Fatemeh Parastesh Karegar, Ali Fallah, Saeid Rashidi, K. N. Toosi University of Technology, Iran, 2-4 May, 2017, ECG based human authentication with using generalized hurst exponent, 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2017), Biometrics; Electrocardiogram; Feature extraction; Fractal; Hurst exponent ادامه...

55- Mohammadreza Edalati Sharbaf, Ali Fallah, Saeid Rashidi, Shahrekord University- 19,20 April, 2017, Shrinkage Estimator based Common Spatial Pattern for Multi-Class Motor Imagery Classification by Hybrid Classifier, 3rd International Conference on Pattern Recognition & Image Analysis, BCI; motor imagery; OVO; shrinkage estimator; multi-class ادامه...

54- Farzam Kharaji Nezhadian, Saeid Rashidi, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, 7-9 March, 2017, Palmprint Verification Based on Textural Features by Using Gabor Filters Based GLCM and Wavelet, 2nd Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation, Palmprint; Verification; Gabor filters; Wavelet; Gray-level co-occurrence matrix; Classifier ادامه...

53- Farzam Kharaji Nezhadian, Saeid Rashidi, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, 7-9 March, 2017, Inner-Knuckle-Print Verification System by the Combination of Gabor Wavelet and Wavelet Statistical Features, 2nd Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation, inner knuckle print; Gabor wavelet; wavelet statistical features ادامه...

52- Mohammadreza Edalati Sharbaf, Ali Fallah, Saeid Rashidi, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, 7-9 March, 2017, EEG-Based Multi-Class Motor Imagery Classification Using Variable Sized Filter Bank and Enhanced One Versus One Classifier, 2nd Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation, BCI; motor imagery; OVO; filter bank; multi-class ادامه...

51- Fatemeh Parastesh Karegar, Ali Fallah, Saeid Rashidi, Using recurrence quantification analysis and generalized hurst exponents of ECG for human authentication, 2nd Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation (CSIEC2017), Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, 2017, Biometrics; Electrocardiogram; Feature extraction; Recurrence Quantification Analysis; Hurst exponent ادامه...

50- Farzam Kharaji Nezhadian, Saeid Rashidi, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 13-15 December, 2016, Inner-knuckle-print for human authenticatoin by using ring and middle fingers, 2nd International Conference on Signal Processing and Intelligent Systems, inner knuckle print; Gabor wavelet; wavelet energy feature; classifier ادامه...

49- Farzam Kharaji Nezhadian, Saeid Rashidi, Tehran, September 9, 2016, Palmprint Feature Extraction for Human Verification, 1st International Conference New Perspective in Electrical and Computer Engineering, biometric, palmprint, Gabor filter, wavelet ادامه...

48- Shima Panahi Moghadam Namini, Saeid Rashidi, October 20-21 2016, Ferdowsi University of Mashhad, Implementation of Artificial Features in Improvement of Biometrics Based PPG, 6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2016), Biometrics, PPG, Authentication, Classification, Feature ion ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, آبان 1387، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر, مختصات قطبی: فضایی جهت تقطیع الگوهای امضاء, دومین کنفرانس داده‌کاوی ایران, پیچش زمانی پویا، تقطیع الگو، تصدیق امضاء، ماشین بردار پشتیبان ادامه...

مقالات چاپ شده در نشریات

11- Saeid Rashidi, Ali Fallah, Farzad Towhidkhah, 2015 , 12, Local Features Analysis of On-Line Signature Using Modified Distance of DTW, International Journal of Computational Methods, Consistency; Dynamic Signature Verification; Dynamic Time Warping; Feature ion ادامه...

M. Mehdizadeh Dastjerdi, A. Fallah1, S. Rashidi, 2014 , 1, Precise Noninvasive Quantification Of Mechanical Properties Of Soft Tissue Through Vibration, Indian Journal of Scientific Research, Vibroelastography, Vibration, Mechanical properties, Soft tissue ادامه...

Saeid Rashidi, Ali Fallah, Farzad Towhidkhah, 2013 , 3, Authentication Based on Pole-zero Models of Signature Velocity, Journal of Medical Signals and Sensors, Classifier, Discrete Cosine Transform, Signature Verification, Stroke, Pole-Zero Model ادامه...

Saeid Rashidi, Ali Fallah, Farzad Towhidkhah, 2013 , 87, Nonlinear analysis of dynamic signature, Indian Journal of Physics, Chaos; Dynamic signature; Motor control; Fractal dimension; Lyapunov exponent ادامه...

Saeid Rashidi, Ali Fallah, Farzad Towhidkhah, 2013 , 27, Similarity Evaluation of Online Signatures Based on Modified Dynamic Time Warping, Applied Artificial Intelligence: An International Journal, ادامه...

Saeid Rashidi, Ali Fallah, Farzad Towhidkhah, 2012 , 19, Feature Extraction Based DCT on dynamic signature verification, Scientia Iranica, Part D, Transactions on Computer Science & Engineering, Discrete Cosine Transform; Feature Extraction; Feature ion; Signature Verification ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, 1391 ، 9, تصدیق امضا پویا و احراز هویت مبتنی بر استخراج نقاط غالب پایدار و تقطیع الگوهای امضا, مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران, پیچش زمانی پویا، تصدیق امضای پویا، تقطیع، زیر دنباله‌های بهینه، نقاط غالب ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, 1389 ، 4, مقایسه ویژگیهای سیگنالی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده DTW در مسئله تصدیق امضای پویا, مهندسی پزشکی زیستی, پيچش زماني پويا، تصديق امضاي پويا، داده‌کاوي، سازگاري، سيگنال زماني ادامه...

سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, 1389 ، 4, تایید هویت مبتنی بر مدلسازی منحنی سرعت الگوی امضا, مهندسی پزشکی زیستی, تبدیل کسینوسی گسسته، تصدیق امضاء، پنجره پارزن، ضربه نوشتاری، ماشین بردار پشتیبان، مدل قطب- صفر ادامه...

سعید رشیدی، سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, 1389 ، 4, مدل توانی: قانون حاکم بر ویژگیهای هندسی و حرکتی در الگوهای ترسیمی ماهرانه دست, مهندسی پزشکی زیستی, اصل شيب يکسان، انحناء، حرکت دست، دست‌نوشته، قانون توان دو- سوم، کنترل حرکت ادامه...

1- سعید رشیدی، علی فلاح، فرزاد توحیدخواه, 1386 ، 1, تصدیق امضاء بر پایه فرضیه کنترل حرکات ماهرانه, مجله مهندسی پزشکی زیستی, پيچش زماني پويا؛ تصديق امضاي پويا؛ تقطيع الگو؛ کنترل حرکت؛ مدل دلتا لگ- نرمال ادامه...

13- Mona Farokhzadi, Ali Maleki, Ali Fallah, Saeid Rashidi, Online Estimation of Elbow Joint Angle Using Upper Arm Acceleration: A Movement Partitioning Approach, Journal of Biomedical Physics and Engineering, Angle Estimation, Activities of Daily Living (ADL), Movement Phases, Hierarchical Structure ادامه...

12- Mona Farokhzadi, Ali Maleki, Ali Fallah, Farshad Almasganj, Saeid Rashidi, Vol. 28, No. 4, pp. 1650030: 1-10, 2016, An Efficient Hierarchical Structure for Recognition of The Reaching Movements In 3d Space, Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, Recognition; Classi¯er; Hierarchical; Hand movement ادامه...

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

- 7- عطیه جمالی نیا، سعید رشیدی، کارشناسی, 1394, احراز هویت افراد مبتنی بر سیگنال PPG, فوتوپلتیسموگرافی، آرتیفکت، تقطیع، استخراج ویژگی، طبقه بندی ادامه...- 6- محمد ایلکا، سعید رشیدی، کارشناسی, 1394, تأیید هویت افراد سالم مبتنی بر استخراج و مقایسه ویژگیهای سیگنالی ECG, تأیید هویت، الکتروکاردیوگرام، تبدیل موجک گسسته، پیچش زمانی پویا، طبقه¬بندی کننده KNN فازی ادامه...- 5- نهاله حسن زاده، سعید رشیدی، کارشناسی, 1394, استخراج ویژگی های پارامتری از سیگنال قلبی به منظور تصدیق هویت اشخاص, سیگنال ECG، تائید هویت، ویژگی¬های پارامتری، طبقه بندی نزدیکترین همسایگی K ادامه...- سمانه سیر، حامد آذرنوش، سعید رشیدی، کارشناسی ارشد (امیرکبیر), 1394, ارزیابی عملکرد جراح بر اساس شبیه¬سازی در واقعیت مجازی, واقعیت مجازی، شبیه¬ساز جراحی مغز و اعصاب نوروتاچ، معیارهای عملکردی، ارزیابی، استخراج وانتخاب ویژگی، طبقه¬بندی و مهارت. ادامه...- احسان وثوق‌نیا، علی فلاح، سعیدرشیدی، کارشناسی ارشد (امیرکبیر), 1393, سیستم شناسایی و تأیید هویت افراد بر پایه ویژگیهای تصویری عنبیه چشم, Identification, Iris biometric, Local Binary Pattern (LBP), Segmentation, Support Vector Machine (SVM), Verification ادامه...- مونا فرخزادی، علی فلاح، علی مالکی، سعید رشیدی، کارشناسی ارشد (امیرکبیر), 1391, تخمین وضعیت مفصل آرنج با استفاده از اطلاعات مفصل شانه طی فعالیت¬های ضروری روزمره با رویکرد تجزیه حرکت به اجزای آن, تخمین زاویه آرنج، بازشناسی درون¬خط، فعالیت¬های ضروری روزمره، خوشه¬بندی، شبکه عصبی، مدل مخفی مارکوف ادامه...- افشین سامانی، سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی، سعید رشیدی - کارشناسی ارشد (امیرکبیر), 1382, بازشناسی پویای امضا به کمک ویژگیهای ویولت و آشوب و برخی ویژگیهای جانبی, آشوب، امضا، نوشتار، ویولت ادامه...- 17- امیرمحمد کاظم طرقی، سعید رشیدی، فرزام خراجی نژادیان ، کارشناسی, 1396, تایید هویت از طریق پردازش تصاویر مربوط به ویژگی های بندهای داخلی انگشتان دست, زیست سنجی، تائیید هویت، ویژگی بافتی، بند داخلی انگشتان دست، فیلتر گابور، طبقه بند KNN ادامه...- 12- فاطمه محمودخانی، سعید رشیدی، سارینه کشیش زاده، کارشناسی, 1395, تأیید هویت افراد الکلی بر اساس ویژگی های آماری سیگنال الکتروانسفالوگرام, زیست سنجی، تأیید هویت، الکتروانسفالوگرام، ویژگی¬های آماری، طبقه بند ادامه...- 16- فاطمه پرستش کارگر، علی فلاح، سعید رشیدی، کارشناسی ارشد (امیرکبیر), 1396, تایید هویت افراد سالم با استفاده از تقطیع سیگنال الکتروکاردیوگرام و استخراج ویژگی‌های آشوبگونه, زیست‌سنجی ECG، تقطیع، ویژگی‌های آشوبگونه، نمای هرست، منحنی بازگشتی ادامه...- 15- علی کاظمی، سعید رشیدی، محمد ایلکا, 1395, طراحی و ساخت دستگاه ثبت سیگنال الکتریکی قلب باقابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت USB, ادامه...- 14- محمدرضا عدالتی شعرباف، علی فلاح، سعید رشیدی، کارشناسی ارشد (امیرکبیر), 1395, به‌کارگیری سیگنال‌های EEG تصور حرکتی جهت تولید فرمان‌های لازم برای کنترل صندلی چرخ¬دار, تصور حرکت، واسط مغز – رایانه، طبقه¬بندی، الگوی مکانی مشترک، الکتروانسفالوگرام ادامه...- 13- شیما حداد، سعید رشیدی، سارینه کشیش زاده، کارشناسی, 1395, استخراج ویژگی‌های مبتنی بر طیف توان از سیگنال الکتروانسفالوگرام به منظور تفکیک افراد الکلی از غیرالکلی, سیگنال الکتروانسفالوگرام، مدلسازی AR، طیف توان، طبقه بند KNN ادامه...- 10- طاهره شمیمی، سعید رشیدی، سارینه کشیش زاده، کارشناسی, 1395, تائید هویت افراد سالم در حالت چشمان بسته بر پایه پارامترهای مدل اتورگرسیو سیگنال الکتروانسفالوگرام, زیست‌سنجی ، الکتروانسفالوگرام ، مدل‌‌سازی اتورگرسیو، طبقه‌بند knn ادامه...- 11- زهرا تقی زاده، سعید رشیدی، سارینه کشیش زاده، کارشناسی, 1395, استخراج ویژگی های زمان-فرکانسی از سیگنال EEG به منظور تأیید هویت افراد الکلی, زیست سنجی، تأیید هویت، الکتروانسفالوگرام، تبدیل فوریه زمان کوتاه، طبقه بند ادامه...- 8- سارینه کشیش‌زاده، علی فلاح، سعید رشیدی، کارشناسی ارشد (امیرکبیر), 1395, استفاده از توابع کسری به منظور تصدیق هویت بر پایه سیگنال الکتروانسفالوگرام افراد سالم, زیست‌سنجی، تصدیق هویت، الکتروانسفالوگرام، تبدیل فوریه کسری، طبقه‌بند ادامه...- 9- آذین سعادتی فرد، سعید رشیدی، شیما پناهی مقدم، کارشناسی, 1395, تایید هویت افراد بر پایه ی تقطیع و استخراج ویژگی های ساختاری سیگنال فتوپلتیسموگرام, استخراج ویژگی، الگوریتم پیچش زمان پویا، تقطیع، زیست¬سنجی، طبقه بندK-NN ، فتوپلتیسموگرام ادامه...فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

سعید رشیدی

سعید رشیدی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^